Stanovy spolku historického šermu
Convictus

Čl. 1. Název a sídlo spolku

Název spolku : "Spolek historického šermu Convictus" (dále jen "shš").
Sídlo spolku : Spolek historického šermu Convictus Břasy 263 338 24 Břasy.

Čl. 2. Účel spolku

2. 1. Studium a prezentace evropského středověkého života.
2. 2. Nácvik a prezentace ohnivé šou.

Čl. 3. Činnost spolku

3. 1. Tréninky středověkého boje a ohnivé šou.
3. 2. Prezentace středověkého života a ohnivé šou formou příležitostných vystoupení.
3. 3. Prezentace spolku na internetu.
3. 4. Organizování a účast na kulturních akcích.
3. 5. Kooperace spolku a jeho členů s jinými subjekty.

Čl. 4. Symbolika spolku

4. 1 .Název - Spolek historického šermu Convictus.
4. 2. Barvy - černá a modrá,doplněné bílou.
4. 3. Korouhev - nejvyšší spolková symbolika.
4. 4. Erb - velký a malý.

Čl. 5. Členství ve spolku

5. 1 .Přijetí
5. 1 .1. Žádost o přijetí do spolku může podat každá fyzická i právnická osoba, která má zájem o činnosti spolku a souhlasí s jeho stanovami.
5. 1. 2. Členství ve spolku Convictus je podmíněno těmito požadavky:
- nebýt členem spolku za účelem zisku, ale ze zájmu o činnost spolku
- nebýt členem jiného uskupení, které je zaměřeno na středověk a renesanci

5. 1. 3. Okolnosti přijetí:
- u zájemců mladších 18 let bude požadován písemný souhlas zákonného zástupce
- každý nový člen je přijímán na zkušební dobu 12 měsíců. Během této doby je možné boustranně upustit od spolupráce a to bez udání důvodu.
- každý nový člen je při vstupu do spolku Convictus obeznámen se stanovami, organizací a činností spolku a rizikem, které tato činnost obnáší
a písemně toto seznámení potvrdí
- od všech zájemců o členství ve spolku bude požadováno prohlášení o zdravotním stavu. Za jakékoliv zdravotní komplikace související se zatajením
informací o zdravotním stavu nenese vedení spolku žádnou zodpovědnost
- na žádném členovi spolku nebude požadováno nic, co by odporovalo jeho náboženskému, etickému či jinému přesvědčení a nebude nikterak nucen
do žádné činnosti nesouvisející s náplní organizace ani k porušování zákonů ČR
- nikdo ze zájemců o členství ve spolku nebo ze stávajících členů nebude diskriminován ohledně věku, pohlaví, náboženského přesvědčení a pod.
- před vstupem musí nový člen nahlásit všechny okolnosti a aktivity, které by mu bránili účastnit se akcí spolku

5. 1. 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. 2. Druhy členství
5. 2. 1. Zakládající.
5. 2. 2. Kmenové.
5. 2. 3. Dětské.
5. 2. 4. Čestné.
5. 2. 5. Čekatelské.
5. 2. 6. Pozastavené.

5. 3. Zánik členství
5. 3. 1. Vystoupením.
5. 3. 2. Vyloučením.
5. 3. 3. Úmrtím .
5. 3. 4. Zánikem spolku.

Čl. 6. Práva a povinnosti členů spolku

6. 1. Práva členů
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
- účastnit se členské schůze, podle druhu členství volit orgány spolku a být do nich volen
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho orgánů
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
- vznášet stížnosti, návrhy a připomínky
- na finanční příspěvek na výzbroj či výstroj ( pokud bude požadavek uznán oprávněným a pokud to bude v možnostech spolku)
- pozastavit svoji činnost ve spolku
- kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí či postihů upustit od členství ve spolku

6. 2. Povinnosti členů
- účastnit se všech akcí organizovaných spolkem, jmenovitě vystoupení, tréninky, schůze
- včas emailem, nebo telefonicky omlouvat svou neúčast na akcích spolku
- pravidelně platit členské příspěvky ( dle druhu členství )
- hlásit změny svého zdravotního stavu či případné zdravotní komplikace
- rozvíjet své bojové,řemeslné schopnosti a znalosti a rozšiřovat svoji materiální vybavenost
- řídit se rozhodnutími členské schůze a vedoucího spolku a tato rozhodnutí respektovat ( nebudou - li v rozporu se stanovami shš )
- podporovat všeobecný rozvoj spolku a dbát o jeho dobré jméno
- dodržovat stanovy, vnitřní řád a všechny, i nově vzniklé předpisy spolku

Čl. 7. Orgány spolku a volené dohlížející osoby

7. 1 .Orgány spolku

7. 1. 1. Členská schůze
- je nejvyšším orgánem spolku
- svolává ji předseda
- je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných hlasujících členů; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze,
svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní
- přijímá rozhodnutí veřejným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny oprávněných hlasujících přítomných členů
- svolá předseda spolku také požádá-li o to člen spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější
- schvaluje stanovy, vnitřní řád, další dokumenty a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3
většiny oprávněných hlasujících členů spolku
- volí orgány spolku
- schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období
- přijímá nové členy, řeší absence, zakazuje a povoluje vystupování členů, rozhoduje o vyloučení člena
- určuje činnost pro další období
- stanovuje výši a splatnost členských příspěvků
- schvaluje požadavky na zakoupení materiálního vybavení spolku

7. 1. 2. Výbor
- se skládá z hejtmana, zástupce hetmana,tajemníka a pokladníka
- jeho funkčním obdobím je jeden rok
- je statutárním orgánem spolku a každý jeho člen je oprávněn jednat jeho jménem spolku

7. 1. 3. Hejtman
- jedná jménem spolku
- organizuje a dohlíží na činnost spolku a výboru
- jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů

7. 1. 4. Zástupce hejtmana
- zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
- připravuje Výroční zprávu o činnosti za minulé období; to předkládá členské schůzi

7. 1. 5.Tajemník
- kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze

7. 1. 6.Pokladník
- vede účetnictví spolku, podává daňové přiznání
- spravuje finance spolku, vede příslušnou účetní dokumentaci spolku, provádí finanční operace schválené členskou schůzí
- připravuje zprávu o hospodaření za minulé období

7. 2. Volené dohlížející funkce

Čl. 8. Finance

Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.
Veškeré výdaje schvaluje členská schůze. Prostředky jsou používány na krytí: administrativně - správních výdajů orgánů sdružení, služeb a prací nutných
k činnosti spolku.

Čl. 9. Okolnosti zániku

O zániku spolku rozhoduje členská schůze. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci přerozdělen na základě rozhodnutí členské schůze
mezi členy spolku.

Čl. 10. Závěrečná ustanovení

Správní rok
- začíná 24. 10. a končí 23. 10. následujícího roku
- je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
- je účetním obdobím pro interní potřeby spolku


Design 2009 - 2015 KopapeNAVRCHOLU.czRC Net je náš poskytovatel připojení.